แหล่งวารสารอิเล็กทรอนิกส์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


                แหล่งวารสารของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    http://omega.car.chula.ac.th/web/form/resources/page/tag/id/6/#detail
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล    http://atoz.ebsco.com/titles.asp?id=2715&sid=140674607&TabID=2
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    http://sfx.library.tu.ac.th:3210/sfxlcl3/az
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศิลปากร    http://www.ejournal.su.ac.th/
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลยขอนแก่น    http://www.smj.ejnal.com/e-journal/journal/
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระกวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    http://kaekae.oas.psu.ac.th/psuhsej/
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง    http://resource.mfu.ac.th/
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    http://library.sut.ac.th/clrem_th_j/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=63
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    http://digital.lib.kmutt.ac.th/journal/brows1.php?V_ID=5&N_ID=18
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา    http://www.lib.buu.ac.th/webnew/ejournal/sec1.html
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย    http://www.eau.ac.th/journal/ejournal.php
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต    http://library.rsu.ac.th/library_ejournal.html

                แหล่งวารสารวิศวกรรมศาสตร์
วารสารวิศวกรรมศาสตร์มศว.    http://eng.swu.ac.th/research/articles/articles.htm
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่    http://researchs.eng.cmu.ac.th/?name=journal
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ม.สยาม    http://119.46.81.9/mtasc/web/journal.htm
วิศวกรรมสาร มข.    http://www.en.kku.ac.th/enjournal/th/


                แหล่งวารสารศิลปกรรมศาสตร์
วารสารศิลปกรรมศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    http://www.faa-chula.com/journal/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=27
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น    http://fa.kku.ac.th/journal/
วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มศว.    http://dean.fofa.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=5628


                วารสารเทคนิคการแพทย์
วารสารสหเวชจุฬาสายสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    http://www.ahs.chula.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=237&Itemid=0
วารสารเทคนิคการแพทย์ ม.หัวเฉียว    http://medtech.hcu.ac.th/index.php?option=com_content&view=category&id=86&Itemid=179&lang=en
วารสารเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น    http://ams.kku.ac.th/amsnew/ams/ams_vinew.php
จุลสารเม็ดเลือดแดง คณะเทคนิคการแพทย์ ม.รังสิต    http://www.rsu.ac.th/medtech/page/activity/เม็ดเลือดแดง.html
จุลสารสภาเทคนิคการแพทย์    http://www.mtcouncil.org/index.php?components=mtc_document&catagory=6
จุลสารคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล    http://www.mt.mahidol.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=361&Itemid=267&lang=th
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่    http://www.ams.cmu.ac.th/journal/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=34&Itemid=57
วารสารสงขลานครินทร์ เวชสาร    http://medinfo.psu.ac.th/smj2/smj.htm


                แหล่งวารสารวิชาการ
วารสารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    http://arcbs.bsru.ac.th/web2009/aboutus/inforjo.html
วารสารพฤติกรรมศาสตร์ มศว    http://bsris.swu.ac.th/journal/index.html
วารสารบรรณศาสตร์ มศว    http://hu.swu.ac.th/libsci/journal.aspx
นิตยสารบรรณารักษ์    http://www.librarianmagazine.com/
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    http://www.lib.ubu.ac.th/jdb/jubon/main.asp?p=02&c=Vol10&t=Number
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    http://www.kmitl.ac.th/ejkmitl/
วารสารเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี    http://ird.sut.ac.th/e-journal/newjournal.php
วารสารคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    http://www.edu.chula.ac.th/ojed/home.asp
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา มหาวิทยาลัยบูรพา    http://www.sci.buu.ac.th/scibuu/index.php?page=mypage&op=openPage&id=8&title=journal
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    http://www.sjst.psu.ac.th/
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    http://www.journal.msu.ac.th/
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม    http://www.journal.msu.ac.th/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=41
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย    http://www.utcc.ac.th/thesis/utccjournal.php
วารสารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    http://kc.hri.tu.ac.th
วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    http://gspa.nida.ac.th/e-journal.php
วารสารวิชาการศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี    http://espuc.east.spu.ac.th/eoffice/Journal/
วารสารศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    http://www.kku.ac.th/kku.php?page=journals
วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    http://www.champa.kku.ac.th/sci_journal/
วารสารการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    http://qm.kku.ac.th/journal/
วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์    http://www.nsru.ac.th/graduate/journal.php
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม    http://gs.rmu.ac.th/rmuj/index.php

                แหล่งวารสาร/นิตยสารทั่วไป
วารสารและเอกสารเผยแพร่ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    http://www.rdpb.go.th/rdpb/TH/BRANDSITE/book.aspx
วารสารสื่อพลังงาน    http://www.pttplc.com/th/nc_dw.aspx
วารสารรักษ์พลังงาน    http://www.dede.go.th/dede/fileadmin/upload/nov50/web-gm/index.html
วารสารกรมประชาสัมพันธ์    http://www.prd.go.th/e%2Dbook/
วารสารการศึกษา    http://www.onec.go.th/
วารสารนโยบายพลังงาน    http://www.eppo.go.th/vrs/index.html
วารสาร Logistic Digest    http://www.logisticsdigest.com/ebook/LD44/xpress_Output/Web/fvxpress.html
วารสารหมออนามัย    http://www.moph.go.th/ops/doctor/
วารสารอาหารและยา    http://www.fda.moph.go.th/journal/
นิตยสาร Health and Cuisine    http://www.healthandcuisine.com/
นิตยสารชีวจิต    http://www.cheewajit.com/index.aspx
นิตยสารบ้านและสวน    http://www.baanlaesuan.com/index.aspx
นิตยสารแพรว    http://www.praew.com/
นิตยสาร National Geographic    http://www.ngthai.com/ngm/0811/default.asp
นิตยสารสุดสัปดาห์    http://www.sudsapda.com/SudSapDa2007/
นิตยสาร We    http://www.we-mag.com/
นิตยสาร สสวท.    http://portal.ipst.ac.th/portal/dt/?x.p=ipstt/d/service/magazine
นิตยสาร Readers Digest    http://www.readersdigest.co.th/rd/rdhtml/th/magazine/mag_online.jsp
นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน    http://info.matichon.co.th/techno/
นิตยสารเส้นทางเศรษฐีเส้นทาง    http://info.matichon.co.th/rich/
นิตยสารสารคดี    http://www.sarakadee.com/web/modules.php?name=Sections
นิตยสาร Food Focus Thailand    http://www.foodfocusthailand.com/home.html
นิตยสารผู้จัดการ    http://www.gotomanager.com/magazine/default.aspx?menu=magazine


Copyright © 2009 All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
This website is optimized for IE 6.0 or above with screen resolutions of 1024*768 (text size medium).
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทร. 02-4737000 ต่อ 1700-1707 กด 100 / โทรสาร 02-4664342


You're visitors no.  since 25 March 2009