หน้าแรก
สำนักวิทยบริการฯ
ทรัพยากรสารสนเทศและบริการ
ฐานข้อมูลออนไลน์
ข้อมูลท้องถิ่น
ติดต่อเรา           ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์/งานวิจัย (Theses & Research Database)

TDC หรือ Thai Digital Collection : เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศไทย
ฐานข้อมูล CMU e-Theses มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี 2524-2549
ฐานข้อมูล CMU e-Research มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ฐานข้อมูลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Research) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และบทคัดย่อ (Abstract) จากงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และบทคัดย่อ (Abstract) จากวิทยานิพนธ์ งานวิจัยของคณาจารย์และ นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และบทคัดย่อ (Abstract) จากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยศิลปากร
The UK Statute Law Database : ฐานข้อมูลด้านกฎหมายของสหราชอาณาจักร
ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) : ห้องสมุดงานวิจัย ในศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ภายใต้สภาวิจัยแห่งชาติ เป็นศูนย์กลางตามมติคณะรัฐมนตรีในการรวบรวมและเผยแพร่รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และข้อมูลงานวิจัย ของประเทศ
ฐานข้อมูลการวิจัยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ฐานข้อมูลวิจัยด้านแรงงาน

Copyright © 2009 All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
This website is optimized for IE 6.0 or above with screen resolutions of 1024*768 (text size medium).
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทร. 02-4737000 ต่อ 1700-1707 กด 100 / โทรสาร 02-4664342


You're visitors no.  since 25 March 2009