สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดทำฐานข้อมูลดรรชนีวารสารภาษาไทย เพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าบทความที่ต้องการอยู่ในวารสารชื่อใด ปีที่ ฉบับที่ เดือน ปี และเลขหน้าใด จากวารสารที่มีให้บริการภายในสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งผู้ใช้สามารถเปิดอ่านบทความฉบับเต็ม (Full Text) ได้ทันที
         ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารภาษาไทยอนุญาตให้ใช้เฉพาะภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเท่านั้น หากผู้ใช้บริการต้องการสืบค้นบทความวารสาร สามารถติดต่อขอใช้งานได้ที่เคาน์เตอร์งานบริการวารสาร ชั้น 2

>> คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูลดรรชนีวารสาร <<

>> สืบค้นดรรชนีวารสาร <<


Copyright © 2009 All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.
This website is optimized for IE 6.0 or above with screen resolutions of 1024*768 (text size medium).
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทร. 02-4737000 ต่อ 1700-1707 กด 100 / โทรสาร 02-4664342


You're visitors no.  since 25 March 2009