ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

001
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือภาษาไทยจำนวน 21 รายการ
PDF
002
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอึตโนมัติ MATRIX จำนวน 1 งาน
PDF
003
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดการสอนออนไลน์ จำนวน 1 ชุด
PDF
004
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือภาษาไทยจำนวน 12 รายการ
PDF
005
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือภาษาไทยจำนวน 18 รายการ
PDF
006
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ ebook ภาษาไทย จำนวน 123 ชุด
PDF
007
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือภาษาไทย จำนวน 41 รายการ
PDF