Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


    ด่วน!!! รับสมัครนักศึกษา
      หลักสูตรปริญญาตรี
                  รายละเอียด...งานวิชาการจัดการสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1/55 
สามารถดูผลงานได้ที่นี่
รายละเอียด...
สรุปแบบประเมินการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการห้องสมุดเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านพุปลาไหล ต.สุขเกษม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
สาขาวิชาการจัเการสารสนเทศ
รายละเอียด...

รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี 
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
  รับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เปิดภาคเรียนที่ 1/2557เดือนสิงหาคม 2557
รายละเอียด...

รับสมัครอาจารย์พิเศษ ช่วยสอนในภาคพิเศษ 
การรับสมัครอาจารย์พิเศษ  ช่วยสอนในภาคพิเศษ  รับ
สมัครประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี

รายละเอียด...

 ดูประกาศทั้งหมดคณาจารย์อบรม ศึกษาดู งานในประเทศ และต่างประเทศ
อ.วรุณรัตน์ คนซื่อ และ ผศ.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน ร่วมกับผู้บริหารคณะมนุษย์ฯ ไปศึกษาดูงาน
 
ประชุม คณะกรรมการอำนวยการ และประธานสาขาวิชา วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554

อ.มนต์ฤดี วัชรประทีป อ.วรุณรัตน์ คนซื่อ นำนิสิตชั้นปีที่ 2 ออกสำรวจห้องสมุดเฉลิมพระเกียรต

ดูกิจกรรมทั้งหมด